REKRUTACJA PRZEDSZKOLE PUBLICZNE USTANÓW

Harmonogram rekrutacji do Małego Przedszkola TU w Ustanowie, Głogowa 6 na rok szkolny 2024/2025

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu (deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego składają rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do naszego przedszkola)

05.02.2024 – 09.02.2024

Przyjmowanie Wniosków  o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów 19.02.2024 – 08.03.2024,  w rekrutacji uzupełniającej :
08.04.2024 – 19.04.2024

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki

14.03.2024

w rekrutacji uzupełniającej : 25.04.2024

Złożenie przez rodziców deklaracji potwierdzającej wolę wyboru placówki i podpisanie umowy o świadczenie usług przez Małe Przedszkole TU w Ustanowie : 14.03.2024 – 18.03.2024

w rekrutacji uzupełniającej : 26.04.2024 – 10.05.2024

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych : 22.03.2024

w rekrutacji uzupełniającej :  14.05.2024

Postępowanie odwoławcze wg ustawowych terminowych

Kryteria naboru  dzieci do  Małego Przedszkola Tu w Ustanowie na rok  szkolny 2024/2025 oraz sposoby ich dokumentowania

KRYTERIA NABORU

 • W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci, które potrzebują szczególnego wsparcia wg kryteriów określonych w ustawie Prawo Oświatowe. Kryteria są brane pod uwagę łącznie i mają jednakową wartość – 30  punktów każde:
 • wielodzietność rodziny dziecka (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci);
 • niepełnosprawność dziecka;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka;
 • niepełnosprawność obojga rodziców dziecka;
 • niepełnosprawność rodzeństwa dziecka;
 • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie (wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu,  osobę rozwiedzioną chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z  jego rodzicem);
 • objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Na pozostałe miejsca, w kolejnych etapach rekrutacji, kandydaci będą przyjmowani zgodnie z kryteriami określonymi przez organ prowadzący. Kryteria są brane pod uwagę łącznie i mają ustaloną wartość punktową, odrębnie dla każdego z nich:

Nazwa kryteriumIlość punktów
Dziecko, którego rodzice rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych
w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie
5p – 1 rodz.
10p – oboje rodzice
Dziecko, którego oboje rodzice albo rodzic, pracują  lub uczą się
w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą
5p – 1 rodz. 10p – oboje rodzice
Dziecko lub rodzina objęte są opieką kuratora lub asystenta rodziny 10 p
Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu 45  punktów
Dziecko, którego osoba z najbliższej rodziny (rodzic, babcia lub dziadek) jest zatrudniona w firmie Stowarzyszenie Rodziców TU 50  punktów

 1. W przypadku osiągnięcia przez kandydatów jednakowej liczby punktów wprowadza się dodatkowe kryterium tj. parytet płci, gdzie pierwszeństwo przyjęcia ma dziecko płci będącej w mniejszości.
 2. W przypadku gdy powyższe kryterium nie przyniesie ostatecznego wyniku komisja rekrutacyjna wprowadzi kolejne kryteria spośród wymienionych:
 • w przeszłości rodzeństwo kandydata było wychowankiem przedszkola
 • odległość przedszkola od miejsca zamieszkania

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA SPEŁNIANIA KRYTERIÓW

 • Dokumenty poświadczające spełnianie kryteriów powinny być składane w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składnie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:  „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 • Rodzic może skorzystać z formularzy dokumentów, które dostępne są w przedszkolu, oraz na stronie internetowej przedszkola

Dokumenty potwierdzające  spełnianie kryteriów:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 • orzeczenie o potrzebnie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na  niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 127,poz. 721 z późn. zm.);
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu rodzica;
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866);
 • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 • deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu rodzeństwa

Dane osobowe dziecka, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym  dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu, a w przypadku dziecka, które nie dostało się do placówki Przedszkolu przez okres 1 roku, chyba że wniesiona została skarga do Sądu administracyjnego, wówczas do zakończenia owego procesu.