Małe Przedszkole TU w Ustanowie 2024/2025

Harmonogram rekrutacji do Małego Przedszkola TU w Ustanowie, Głogowa 6 na rok szkolny 2024/2025

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu (deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego składają rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do naszego przedszkola)

05.02.2024 – 09.02.2024

Przyjmowanie Wniosków  o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów 19.02.2024 – 08.03.2024 ,  w rekrutacji uzupełniającej : 08.04.2024 – 19.04.2024

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki

14.03.2024

w rekrutacji uzupełniającej : 25.04.2024

Złożenie przez rodziców deklaracji potwierdzającej wolę wyboru placówki i podpisanie umowy o świadczenie usług przez Małe Przedszkole TU w Ustanowie : 14.03.2024 – 18.03.2024

w rekrutacji uzupełniającej : 26.04.2024 – 10.05.2024

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych : 22.03.2024

w rekrutacji uzupełniającej :  14.05.2024

Postępowanie odwoławcze wg ustawowych terminowych

KRYTERIA NABORU

 1. W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci, które potrzebują szczególnego wsparcia wg kryteriów określonych w ustawie Prawo Oświatowe. Kryteria są brane pod uwagę łącznie i mają jednakową wartość – 30  punktów każde:
 1. Na pozostałe miejsca, w kolejnych etapach rekrutacji, kandydaci będą przyjmowani zgodnie z kryteriami określonymi przez organ prowadzący. Kryteria są brane pod uwagę łącznie i mają ustaloną wartość punktową, odrębnie dla każdego z nich:
Nazwa kryterium Liczba punktów
Dziecko, którego rodzice/rodzic rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie  5 pkt – 1 rodzic10 pkt – oboje rodziców
Dziecko, którego oboje rodzice albo rodzic, pracują  lub uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą  5 pkt – 1 rodzic,

 

10 pkt – oboje rodziców

Dziecko lub rodzina objęte są opieką kuratora lub asystenta rodziny  10 punktów
Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu  45  punktów
Dziecko, którego osoba z najbliższej rodziny (rodzic, babcia lub dziadek) jest zatrudniona w  Stowarzyszeniu Rodziców TU  50  punktów
 1. W przypadku osiągnięcia przez kandydatów jednakowej liczby punktów wprowadza się dodatkowe kryterium tj. parytet płci, gdzie pierwszeństwo przyjęcia ma dziecko płci będącej w mniejszości.
 1. W przypadku gdy powyższe kryterium nie przyniesie ostatecznego wyniku komisja rekrutacyjna wprowadzi kolejne kryteria spośród wymienionych:
 • w przeszłości rodzeństwo kandydata było wychowankiem przedszkola
 • odległość przedszkola od miejsca zamieszkania
 1. SPOSÓB DOKUMENTOWANIA SPEŁNIANIA KRYTERIÓW
 1. Dokumenty poświadczające spełnianie kryteriów powinny być składane w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę
 1. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składnie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści :  „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 1. Rodzic może skorzystać z formularzy dokumentów, które dostępne są w przedszkolu, oraz na stronie internetowej przedszkola

4.Dokumenty potwierdzające  spełnianie kryteriów:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 • orzeczenie o potrzebnie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na  niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 127,poz. 721 z późn. zm.);
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu rodzica;
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866);
 • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 • deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu rodzeństwa

Dane osobowe dziecka, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym  dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu, a w przypadku dziecka, które nie dostało się do placówki Przedszkolu przez okres 1 roku, chyba że wniesiona została skarga do Sądu administracyjnego, wówczas do zakończenia owego procesu.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Oświadczenie o zatrudnieniu
Oświadczenie o zamieszkaniu
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu
Oświadczenie o wielodzietności
Wniosek o przyjęcie 2024 – 2025

Serdecznie zapraszamy w godzinach od 7.30 do 16.30.
adres: ul. Głogowa 6,  05-540 Ustanów
tel. 517 577 486, tel. koordynatora 531 762 965

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat do ublicznego przedszkola w Ustanowie !

Pierwsze pięć godzin pracy przedszkola jest bezpłatne.

Każda kolejna godzina pobytu dziecka przedszkolu kosztuje 1 zł.

Dzieci przynoszą do przedszkola własne śniadanie, a te które zostają dłużej jedzą też obiad.

W przedszkolu odbywają się bezpłatne  zajęcia z języka angielskiego i zajęcia z logopedą oraz psychologiem.

Rada Rodziców finansuje dodatkowe zajęcia.

Zapraszamy! Mamy jeszcze wolne miejsca.

dsc_0101

dsc_0103

dsc_0107