Sprawozdania

>Przez kilka lat dzięki porozumieniu ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Osiedla Kozodawski Sad nasze stowarzyszenie zbierało 1% na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży z Zalesia Górnego i okolic.

Dzięki współpracy Stowarzyszenia Rodziców „TU” i zalesiańskiego Klubu Kultury – filii Centrum Kultury z Piaseczna, środki z tego źródła wspierały organizację czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych, imprez, konkursów i tym podobnych działań skierowanych do naszych młodych mieszkańców.

Od roku 2013 posiadamy status organizacji pożytku publicznego.

Poniżej publikujemy nasze sprawozdania:

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2022 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 
STOWARZYSZENIA RODZICÓW „TU” (STU) za rok 2022

RODZAJE DZIAŁALNOŚCI

STU prowadziło wyłącznie odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Nie prowadziło działalności gospodarczej.

 

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

Działalność statutowa nieodpłatna pożytku publicznego:

 1. Prowadzenie przedszkola publicznego o nazwie Małe Przedszkole „TU” w Ustanowie, przy ul. Głogowej 6 w Ustanowie. Koordynacja: Aleksandra Kozicka-Puch;
 2. Prowadzenie od 3 stycznia do 30 grudnia 2022 roku w Zalesiu Górnym, w Domku na Sarenki przy ul. Sarenki 11, Klubu Profilaktyki Środowiskowej „Sarenka”, dofinansowanego ze środków gminy Piaseczno, dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy. Koordynacja: Agnieszka Gutkowska;
 3. Realizacja kolejnej, piątej edycji projektu „Historie Odnalezione”, dzięki dofinansowaniu przez Gminę Piaseczno. Koordynacja: Julita Gopsz-Stasiak;
 4. Realizacja zadania publicznego pn. „Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie”, dofinansowanego ze środków Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”. Działanie polegało na zakupie narzędzi cyfrowych (kamery i pendrive’ów) do prowadzenia szkoleń i przeprowadzania wywiadów na potrzeby poszerzania zasobów cyfrowego archiwum społecznego. Koordynacja: Julita Gopsz-Stasiak;
 5. Prowadzenie cyfrowego Archiwum Społecznego Zalesie Górnego i okolic. Koordynacja: Julita Gopsz-Stasiak;
 6. Utrzymywanie budynku przy ul. Sarenki 11 w Zalesiu Górnym (tzw. Domku na Sarenki) w celu realizacji w nim zadań statutowych, a także nieodpłatne użyczanie Domku na różne cele, takie jak:
  1. biwaki dla zuchów i harcerzy z Warszawy i okolic,
  2. spotkania harcerzy z zalesiańskiego szczepu Watra na rady drużyn, i szczepu;
  3. zajęcia jogi;
  4. konsultacje Agnieszki Gutkowskiej (specjalistki ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie) dla osób dotkniętych przemocą domową.
  5. pomoc sołectwu Uwieliny w organizowaniu Biblioteki na Przystanku (zbieranie, porządkowanie, przechowywanie książek); koordynacja Agnieszka Gutkowska;
  6. współpraca z Fundacją Kordon w zbiórce i przechowywaniu darów dla dzieci z Ukrainy (wyjazdy charytatywne co dwa- trzy miesiące: sierpień, październik, grudzień 2022), koordynacja Agnieszka Gutkowska;
  7. udział w akcji dożywiania uchodźców z Ukrainy, mieszkających w Zalesiu i okolicach; dowóz posiłków do Domku, z którego były odbierane przez wolontariuszy –  marzec-wrzesień 2022 roku, koordynacja Agnieszka Gutkowska;
 7. Prowadzenie strony internetowej STU tu.edu.pl oraz strony Domku na Sarenki na fb (A. Gutkowska);
 8. Pozyskiwanie środków z 1 proc. podatku dochodowego na działalność statutową, w tym na utrzymanie Domku na Sarenki oraz projekty realizowane wspólnie z KS Hubertus, Komitetem Rodzicielskim przy Szkole Podstawowej w Chylicach, grupą Oazy z Parafii św. Huberta w Zalesiu Górnym i Kołem Pszczelarzy w Piasecznie;
 9. Prowadzenie konsultacji wspierających dla osób dotkniętych przemocą domową przez specjalistkę ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz organizowanie dla nich pomocy prawnej, psychologicznej, terapeutycznej, itp., a w razie potrzeby także dla dzieci ofiar przemocy. Opieka w oparciu o model tutoringu (monitorowanie zmiany, towarzyszenie w załatwianiu trudnych spraw życiowych, w sądach, na policji, w prokuraturze, etc.) W 2022 roku 5 osób otrzymało tego typu wsparcie. Agnieszka Gutkowska – wolontariat; 
 10. Współpraca z lokalnymi pedagogami, pracownikami socjalnymi, zespołami interdyscyplinarnymi (z grupami roboczymi) w sprawach podopiecznych. Praca ta ma na celu lepsze rozpoznanie sytuacji ofiar przemocy i wypracowania modelu pomocy w ramach współpracy interdyscyplinarnej z psychologami i pedagogami szkolnymi,

Agnieszka Gutkowska – wolontariat; 

 1. Interdyscyplinarne wsparcie dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym ze środowisk marginalizowanych:

– będących w pieczy zastępczej,

– wychowanków Domu Dzieci w Pęcherach (lokalny dom dziecka), także przez oferowanie dla dzieci z DD zajęć letnich i zimowych w czasie ferii i wakacji oraz

– dla dzieci z orzeczeniami,

poprzez:

      a) współpracę z pedagogami, psychologami, wychowawcami ze szkół, do których dzieci te chodzą oraz z kuratorami, policją i gminnym ośrodkiem pomocy społecznej,

       b) współpracę (w miarę możliwości) z rodzicami i monitorowanie sytuacji w domu,

        c) monitoring sytuacji dzieci, ich funkcjonowania w szkole, w harcerstwie, w Domku na Sarenki (praca systemem tutorskim) – koordynacja i praca wolontariacka: Agnieszka Gutkowska     

   12.  Wspieranie idei wolontariatu poprzez koordynację i nadzór nad pracą wolontariuszy podczas zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach Klubu Profilaktyki Środowiskowej – Agnieszka Gutkowska

 1. Koordynacja aktywności Klubu Profilaktyki Środowiskowej i Domku na Sarenki, oraz monitoring i organizacja utrzymania Domku i posesji w należytym stanie – w wolontariacie: Agnieszka Gutkowska.
 2. Udział w akcji dożywiania uchodźców z Ukrainy, mieszkających w Zalesiu i okolicach; dowóz posiłków do Domku, z którego były odbierane przez wolontariuszy (marzec-wrzesień 2022 r.). Koordynacja: Agnieszka Gutkowska.

 

Działalność statutowa odpłatna pożytku publicznego:

 1. Zorganizowanie i prowadzenie zajęć popołudniowych dla dzieci w domku przy ul. Sarenki 11 (m. in: zajęcia edukacyjne, pomoc w odrabianiu lekcji) – koordynacja: Agnieszka Gutkowska (wolontariat).
 2. Zorganizowanie i prowadzenie w sierpniu 2022 popołudniowych wakacyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży z Zalesia Górnego i okolic, w tym dla wychowanków Domu Dzieci w Pęcherach – koordynacja: Agnieszka Gutkowska;
 3. Współorganizacja wraz z Okręgiem Mazowieckim ZHR biwaków dla grup harcerek – koordynacja: Agnieszka Gutkowska (wolontariat).

 

ZASADY ZATRUDNIENIA

Stowarzyszenie zatrudniało pracowników na podstawie umów o pracę lub umów zlecenia wyłącznie do zadań związanych z prowadzeniem działalności statutowej. Część działań statutowych wykonywana była także w ramach wolontariatu, zarówno przez osoby będące członkami Stowarzyszenia, jak i przez osoby nie związane ze Stowarzyszeniem.

 

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ORGANÓW STATUTOWYCH

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie pobierali wynagrodzenia z tytułu pracy w w/w organach.

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2021 r.

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 
STOWARZYSZENIA RODZICÓW „TU” (STU) za rok 2021

RODZAJE DZIAŁALNOŚCI

STU prowadziło wyłącznie odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Nie prowadziło działalności gospodarczej.

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

Działalność statutowa nieodpłatna pożytku publicznego:

 1. Prowadzenie przedszkola publicznego o nazwie Małe Przedszkole „TU” w Ustanowie, przy ul. Głogowej 6 w Ustanowie. Koordynacja: Aleksandra Kozicka-Puch;
 2. Prowadzenie od 26 stycznia do 30 grudnia 2021 roku w Zalesiu Górnym, w Domku na Sarenki przy ul. Sarenki 11, Klubu Profilaktyki Środowiskowej „Sarenka”, dofinansowanego ze środków gminy Piaseczno, dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy. Koordynacja: Agnieszka Gutkowska;

Klub prowadził działalność zgodnie z harmonogramem, w formie stacjonarnej, z wyjątkiem okresu od 22 marca do 25 kwietnia, kiedy to na mocy rozporządzeń rządowych dotyczących przeciwdziałania rozszerzaniu się epidemii wirusa  SarsCov-2, stacjonarne zajęcia da dzieci szkolnych były zawieszone;

 1. Realizacja kolejnej, czwartej edycji projektu „Historie Odnalezione”, dzięki dofinansowaniu przez Gminę Piaseczno. Koordynacja: Julita Gopsz-Stasiak;
 2. Utrzymywanie budynku przy ul. Sarenki 11 w Zalesiu Górnym (tzw. Domku na Sarenki) w celu realizacji w nim zadań statutowych, a także nieodpłatne użyczanie Domku (w okresach nieobjętych obostrzeniami) na różne cele, takie jak:
  1. biwaki dla zuchów i harcerzy z Warszawy i okolic,
  2. spotkania harcerzy z zalesiańskiego szczepu Watra na rady drużyn, i szczepu;
  3. zajęcia jogi;
  4. konsultacje Agnieszki Gutkowskiej (specjalistki ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie) dla osób dotkniętych przemocą domową. 
 1. Prowadzenie strony internetowej STU tu.edu.pl oraz strony Domku na Sarenki na fb (A. Gutkowska);
 2. Pozyskiwanie środków z 1 proc. podatku dochodowego na działalność statutową, w tym na utrzymanie Domku na Sarenki oraz projekty realizowane wspólnie z KS Hubertus, Komitetem Rodzicielskim przy Szkole Podstawowej w Chylicach, grupą Oazy z Parafii św. Huberta w Zalesiu Górnym i Kołem Pszczelarzy w Piasecznie;
 3. Prowadzenie konsultacji wspierających dla osób dotkniętych przemocą domową przez specjalistkę ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz organizowanie dla nich pomocy prawnej, psychologicznej, terapeutycznej, itp., a w razie potrzeby także dla dzieci ofiar przemocy. Opieka w oparciu o model tutoringu (monitorowanie zmiany, towarzyszenie w załatwianiu trudnych spraw życiowych, w sądach, na policji, w prokuraturze, etc.) W 2021 roku 6 osób otrzymało tego typu wsparcie. Agnieszka Gutkowska – wolontariat; 
 1. Współpraca z lokalnymi pedagogami, pracownikami socjalnymi, zespołami interdyscyplinarnymi (z grupami roboczymi) w sprawach podopiecznych. Praca ta ma na celu lepsze rozpoznanie sytuacji ofiar przemocy i wypracowania modelu pomocy w ramach współpracy interdyscyplinarnej z psychologami i pedagogami szkolnymi, Agnieszka Gutkowska – wolontariat; 
 1. Interdyscyplinarne wsparcie dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym ze środowisk zmarginalizowanych, będących w pieczy zastępczej, wychowanków Domu Dzieci w Pęcherach (lokalny dom dziecka), także przez oferowanie dla dzieci z DD zajęć letnich i zimowych w czasie ferii i wakacji oraz dla dzieci z orzeczeniami, poprzez:
 2. współpracę z pedagogami, psychologami, wychowawcami ze szkół, do których dzieci te chodzą oraz z kuratorami, policją i gminnym ośrodkiem pomocy społecznej,
 3. współpracę (w miarę możliwości) z rodzicami i monitorowanie sytuacji w domu;
 4. monitoring sytuacji dzieci, ich funkcjonowania w szkole, w harcerstwie, w Domku na Sarenki (praca systemem tutorskim) –koordynacja i praca wolontariacka: Agnieszka Gutkowska;     
 5. Wspieranie idei wolontariatu poprzez koordynację i nadzór nad pracą wolontariuszy podczas zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach Klubu Profilaktyki Środowiskowej – Agnieszka Gutkowska:
 6. Koordynacja aktywności Klubu Profilaktyki Środowiskowej i Domku na Sarenki, oraz monitoring i organizacja utrzymania Domku i posesji w należytym stanie – w wolontariacie: Agnieszka Gutkowska.

 

Działalność statutowa odpłatna pożytku publicznego:

 1. Zorganizowanie i prowadzenie zajęć popołudniowych dla dzieci w domku przy ul. Sarenki 11 (m. in: zajęcia edukacyjne, pomoc w odrabianiu lekcji, sztuka zapamiętywania „Best Brain”) – koordynacja: Agnieszka Gutkowska (wolontariat).
 2. Zorganizowanie i prowadzenie w sierpniu 2021 popołudniowych wakacyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży z Zalesia Górnego i okolic, w tym dla wychowanków Domu Dzieci w Pęcherach – koordynacja: Agnieszka Gutkowska;
 3. Współorganizacja wraz z Okręgiem Mazowieckim ZHR biwaku dla grupy harcerek w czerwcu 2021 – koordynacja: Agnieszka Gutkowska (wolontariat).

ZASADY ZATRUDNIENIA

Stowarzyszenie zatrudniało pracowników na podstawie umów o pracę lub umów zlecenia wyłącznie do zadań związanych z prowadzeniem działalności statutowej. Część działań statutowych wykonywana była także w ramach wolontariatu, zarówno przez osoby będące członkami Stowarzyszenia, jak i przez osoby nie związane ze Stowarzyszeniem.

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ORGANÓW STATUTOWYCH

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie pobierali wynagrodzenia z tytułu pracy w w/w organach.

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2020 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2020 r.

STU prowadziło wyłącznie odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Nie prowadziło działalności gospodarczej.

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

Działalność statutowa nieodpłatna pożytku publicznego:

 1. Prowadzenie przedszkola publicznego o nazwie Małe Przedszkole „TU” w Ustanowie, przy ul. Głogowej 6 w Ustanowie. Koordynacja: Aleksandra Kozicka-Puch;
 2. Prowadzenie od 17 lutego do 30 grudnia 2020 roku w Zalesiu Górnym, w Domku na Sarenki przy ul. Sarenki 11, Klubu Profilaktyki Środowiskowej „Sarenka”, dofinansowanego ze środków gminy Piaseczno, dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy. Koordynacja – w wolontariacie: Agnieszka Gutkowska;

Klub prowadził działalność w formie stacjonarnej do 15 marca, a następnie od 10 sierpnia do 5 listopada. W pozostałym okresie, na mocy rozporządzeń rządowych dotyczących przeciwdziałania rozszerzaniu się epidemii wirusa  SarsCov-2, stacjonarne zajęcia były zawieszone;

 1. Realizacja kolejnej, trzeciej edycji projektu „Historie Odnalezione”, dzięki dofinansowaniu przez Gminę Piaseczno. Ze względu na zagrożenie pandemią koronawirusa warsztaty i większość spotkań z mieszkańcami oraz finalna prezentacja prac została przeprowadzona przy użyciu platformy cyfrowej.

Koordynacja: Julita Gopsz-Stasiak;

 1. Utrzymywanie budynku przy ul. Sarenki 11 w Zalesiu Górnym (tzw. Domku na Sarenki) w celu realizacji w nim zadań statutowych, a także nieodpłatne użyczanie Domku (w okresach nieobjętych obostrzeniami) na różne cele, takie jak:
  1. biwaki dla zuchów i harcerzy z Warszawy i okolic,
  2. zajęcia edukacyjne i integracyjne organizowane przez rodziny, których dzieci objęte są edukacją domową;
  3. spotkania harcerzy z zalesiańskiego szczepu Watra na rady drużyn, szczepu, zbiórki zastępów;
  4. zajęcia jogi;
  5. konsultacje Agnieszki Gutkowskiej (specjalistki ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie) dla osób dotkniętych przemocą domową. 

 

 1. Prowadzenie strony internetowej STU tu.edu.pl oraz strony Domku na Sarenki na fb;
 2. Pozyskiwanie środków z 1 proc. podatku dochodowego na działalność statutową, w tym na utrzymanie Domku na Sarenki oraz projekty realizowane wspólnie z KS Hubertus, Radą Rodziców przy Szkole Podstawowej w Chylicach, grupą Oazy z Parafii św. Huberta w Zalesiu Górnym, Katolicką Szkołą pod Żaglami i Kołem Pszczelarzy w Piasecznie;
 3. Prowadzenie konsultacji wspierających dla osób dotkniętych przemocą domową przez specjalistkę ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz organizowanie dla nich pomocy prawnej, psychologicznej, terapeutycznej, itp., a w razie potrzeby także dla dzieci ofiar przemocy. Opieka w oparciu o model tutoringu (monitorowanie zmiany, towarzyszenie w załatwianiu trudnych spraw życiowych, w sądach, na policji, w prokuraturze, etc.) – praca wolontariacka: Agnieszka Gutkowska;
 4. Udział w grupach roboczych gminnego zespoły interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie gminy Prażmów (3 grupy, w sumie 6 osób pod stałą opieką). Praca ta ma na celu lepsze rozpoznanie sytuacji ofiar przemocy i wypracowania modelu pomocy w ramach współpracy interdyscyplinarnej z psychologami i pedagogami szkolnymi, policjantami, pracownikami socjalnymi, asystentami rodziny oraz innymi specjalistami z terenu gminy i/lub powiatu – w wolontariacie: Agnieszka Gutkowska;
 5. Interdyscyplinarne wsparcie dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym ze środowisk zmarginalizowanych, będących w pieczy zastępczej, wychowanków domów dziecka oraz dzieci z orzeczeniami, poprzez:
 6. współpracę z pedagogami, psychologami, wychowawcami ze szkół, do których dzieci te chodzą oraz z kuratorami, policją i gminnym ośrodkiem pomocy społecznej,
 7. współpracę (w miarę możliwości) z rodzicami i monitorowanie sytuacji w domu,
 8. codzienny monitoring sytuacji dzieci, ich funkcjonowania w szkole, w harcerstwie, w Domku na Sarenki (praca systemem tutorskim) – koordynacja i praca wolontariacka: Agnieszka Gutkowska          
 9. Wspieranie idei wolontariatu poprzez koordynację i nadzór nad pracą wolontariuszy podczas zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach Klubu Profilaktyki Środowiskowej – Agnieszka Gutkowska
 10. Koordynacja aktywności Klubu Profilaktyki Środowiskowej i Domku na Sarenki, oraz monitoring i organizacja utrzymania Domku i posesji w należytym stanie – w wolontariacie: Agnieszka Gutkowska.

 

Działalność statutowa odpłatna pożytku publicznego:

 1. Prowadzenie w styczniu i lutym oraz we wrześniu i październiku 2020 (czyli w okresach, kiedy nie obowiązywał zakaz prowadzenia placówki, związany z pandemią koronawirusa) zajęć popołudniowych dla dzieci w domku przy ul. Sarenki 11 (m. in: zajęcia edukacyjne, pomoc w odrabianiu lekcji, sztuka zapamiętywania „Best Brain”) – koordynacja: Agnieszka Gutkowska.
 2. Zorganizowanie i prowadzenie w sierpniu 2020 popołudniowych wakacyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży z Zalesia Górnego i okolic, w tym dla wychowanków Domu Dziecka w Łbiskach – koordynacja: Agnieszka Gutkowska
 1. Współorganizacja wraz z Okręgiem Mazowieckim ZHR kolonii letnich dla grupy zuchenek w lipcu 2020 – koordynacja: Agnieszka Gutkowska

 

 

Stowarzyszenie zatrudniało pracowników na podstawie umów o pracę lub umów zlecenia wyłącznie do zadań związanych z prowadzeniem działalności statutowej. Część działań statutowych wykonywana była także w ramach wolontariatu, zarówno przez osoby będące członkami Stowarzyszenia, jak i przez osoby nie związane ze Stowarzyszeniem.

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie pobierali wynagrodzenia z tytułu pracy w w/w organach.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT:

BILANS:

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2019 R.

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
STU prowadziło wyłącznie odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Nie prowadziło działalności gospodarczej.
Działalność statutowa nieodpłatna pożytku publicznego:
1. Prowadzenie publicznego punktu przedszkolnego o nazwie Małe Przedszkole „TU” w Gabryelinie, przy ul. Dębowej 18 – do dnia 31.08.2019 – koordynacja: Aleksandra Kozicka-Puch;
2. Prowadzenie przedszkola publicznego o nazwie Małe Przedszkole „TU” w Ustanowie, przy ul. Głogowej 6 w Ustanowie – koordynacja: Aleksandra Kozicka-Puch;
3. Utrzymywanie budynku przy ul. Sarenki 11 w Zalesiu Górnym (tzw. Domku na Sarenki) w celu realizacji w nim zadań statutowych, a także nieodpłatne użyczanie Domku na różne cele, np.:
a. spotkań DKF –u dla młodzieży,
b. biwaków dla zuchów i harcerzy z Warszawy i okolic,
c. zajęć edukacyjnych i integracyjnych organizowanych przez rodziny, których dzieci objęte są edukacją domową;
d. spotkań harcerzy z zalesiańskiego szczepu Watra na rady drużyn, szczepu, zbiórki zastępów, spotkania przedobozowe z rodzicami;
e. spotkania pań seniorek z projektów „Seniorzy z inicjatywą ”;
f. wolontariackie konsultacje Agnieszki Gutkowskiej (specjalistki ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie) dla osób dotkniętych przemocą domową.

4. Pozyskiwanie środków z 1 proc. podatku dochodowego na działalność statutową (np. utrzymanie Domku na Sarenki ), w tym projekty realizowane wspólnie z KS Hubertus, Komitetem Rodzicielskim przy Szkole Podstawowej w Chylicach, Katolicką Szkołą pod Żaglami i Kołem Pszczelarzy w Piasecznie;
5. Współorganizacja lub wspieranie inicjatyw lokalnych kulturalnych i społecznych:
a. Jarmarku Hubertowskiego;
b. Festiwalu „Sztukatorzy 2019”
6. Prowadzenie strony internetowej STU www.tu.edu.pl oraz strony Domku na Sarenki na fb;
7. Członkostwo w Federacji Partnerstwo na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci PREMD (praca Moniki Ebert w zarządzie):
8. Prowadzenie konsultacji wspierających dla osób dotkniętych przemocą domową przez specjalistkę ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz organizowanie dla nich pomocy prawnej, psychologicznej, terapeutycznej, itp., a w razie potrzeby także dla dzieci ofiar przemocy. Opieka w oparciu o model tutoringu (monitorowanie zmiany, towarzyszenie w załatwianiu trudnych spraw życiowych, w sądach, na policji, w prokuraturze, etc.) – praca wolontariacka Agnieszki Gutkowskiej;
9. Udział w gminnym zespole interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie gminy Prażmów i w grupach roboczych tego zespołu (6 grup) oraz w grupach roboczych zwoływanych przez gminny interdyscyplinarny zespoł ds. ppwr – 1 grupa (w sumie osób pod stałą opieką 11) – do października 2019. Praca w gminnym zespole interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie gminy Prażmów ma na celu lepsze rozpoznanie sytuacji ofiar przemocy i wypracowania modelu pomocy w ramach współpracy interdyscyplinarnej z psychologami i pedagogami szkolnymi, policjantami, pracownikami socjalnymi, asystentami rodziny oraz innymi specjalistami z terenu gminy i/lub powiatu – praca wolontariacka Agnieszki Gutkowskiej.
10. Interdyscyplinarne wsparcie dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym ze środowisk zmarginalizowanych, będących w pieczy zastępczej, wychowanków domów dziecka oraz dzieci z orzeczeniami, poprzez
a/ współpracę z pedagogami, psychologami, wychowawcami ze szkół, do których dzieci te chodzą oraz z kuratorami, policją i gminnym ośrodkiem pomocy społecznej,
b/ współpracę (w miarę możliwości) z rodzicami i monitorowanie sytuacji w domu,
c/ codzienny monitoring sytuacji dzieci, ich funkcjonowania w szkole, w harcerstwie, w Domku na Sarenki (praca systemem tutorskim) – koordynacja i praca wolontariacka – Agnieszka Gutkowska
11. Wspieranie idei wolontariatu poprzez
a/zorganizowanie (prowadzenie) przez grupę wolontariuszy (seniorek i harcerzy) bezpłatnych korepetycji dla uczniów podstawówek i gimnazjów z Zalesia Górnego i okolic;
b/ koordynację wolontariuszy harcerzy i z Katolickiej Szkoły pod Żaglami, którzy przychodzą do Domku na Sarenki systematycznie i pomagają dzieciom w odrabianiu lekcji, organizują dla nich gry i zabawy, itd.
c/ pozyskanie do współpracy przedstawicielki wolontariatu pracowniczego Banku Ochrony Środowiska, co zaowocowało wspólnym zorganizowaniem we wrześniu 2019 w Domku na Sarenki warsztatów dla dzieci z Zalesia Górnego i okolic pod hasłem „Zdrowe jest pyszne”. Koszty zdrowych artykułów spożywczych oraz drobnego wyposażenia i sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia warsztatów pokryte zostały ze środków Fundacji BOŚ
12. Wolontariat związany z projektem „Seniorzy z inicjatywą ”w Domku na Sarenki (pomoc dzieciom w nauce i odrabianiu lekcji) – koordynacja Julita Gopsz-Stasiak i Agnieszka Gutkowska
13. Koordynacja aktywności Klubu, Domku na Sarenki oraz monitoring i organizacja utrzymania Domku i posesji w należytym stanie – w wolontariacie Agnieszka Gutkowska.
Działalność statutowa odpłatna pożytku publicznego:
14. Prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego pod nazwą: Małe Przedszkole w Mysiadle, przy ul. Osiedlowej 4 w Mysiadle do dnia 31.10.2019 r. – koordynacja Aleksandra Kozicka-Puch;
15. Prowadzenie zajęć popołudniowych dla dzieci w domku przy ul. Sarenki 11, m. in: zajęcia edukacyjne, pomoc w odrabianiu lekcji, sztuka zapamiętywania „Best Brain”, oraz warsztatów kulinarnych i in. – koordynacja Agnieszka Gutkowska.
16. Zorganizowanie i prowadzenie w lutym 2019 (w okresie ferii zimowych) zajęć dla dzieci i młodzieży, w tym dla wychowanków Domu Dziecka w Łbiskach – koordynacja Agnieszka Gutkowska.; Zorganizowanie i prowadzenie w sierpniu 2019 r. wakacyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży z Zalesia Górnego i okolic – koordynacja Agnieszka Gutkowska.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018 R.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
STOWARZYSZENIA RODZICÓW „TU” (STU) za rok 2018
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
STU prowadziło wyłącznie odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Nie prowadziło działalności gospodarczej.
Działalność statutowa nieodpłatna pożytku publicznego:
1. Prowadzenie publicznego punktu przedszkolnego o nazwie Małe Przedszkole „TU” w Gabryelinie, przy ul. Dębowej 18 – koordynacja: Aleksandra Kozicka-Puch;
2. Prowadzenie przedszkola publicznego o nazwie Małe Przedszkole „TU” w Ustanowie, przy ul. Głogowej 6 w Ustanowie – koordynacja: Aleksandra Kozicka-Puch;
3. Prowadzenie od 01 lutego do 30 grudnia 2018 roku w Zalesiu Górnym, w Domku na Sarenki przy ul. Sarenki 11, Klubu Profilaktyki Środowiskowej „Sarenka”, dofinansowanego ze środków gminy Piaseczno, dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy – koordynacja merytoryczna Klubu (m.in. zajęć w nim prowadzonych) oraz pozostałych aktywności mających miejsce w Domku na Sarenki w wolontariacie Agnieszka Gutkowska;
4. Utrzymywanie budynku przy ul. Sarenki 11 w Zalesiu Górnym (tzw. Domku na Sarenki) w celu realizacji w nim zadań statutowych, a także nieodpłatne użyczanie Domku na różne cele, np.:
a. spotkań DKF –u dla młodzieży,
b. biwaków dla zuchów i harcerzy z Warszawy i okolic,
c. zajęć edukacyjnych i integracyjnych organizowanych przez rodziny, których dzieci objęte są edukacją domową;
d. zajęć Uniwersytetu Każdego Wieku;
e. spotkań harcerzy z zalesiańskiego szczepu Watra na rady drużyn, szczepu, zbiórki zastępów, spotkania przedobozowe z rodzicami;
f. spotkania pań seniorek z projektów „Seniorzy z inicjatywą 3”;
g. wolontariackie konsultacje Agnieszki Gutkowskiej (specjalistki ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie) dla osób dotkniętych przemocą domową.

5. Pozyskiwanie środków z 1 proc. podatku dochodowego na działalność statutową (np. utrzymanie Domku na Sarenki ), w tym projekty realizowane wspólnie z KS Hubertus, Komitetem Rodzicielskim przy Szkole Podstawowej w Chylicach, Katolicką Szkołą pod Żaglami i Kołem Pszczelarzy w Piasecznie;
6. Współorganizacja lub wspieranie inicjatyw lokalnych kulturalnych i społecznych:
a. Jarmarku Hubertowskiego;
b. Festiwalu „Sztukatorzy 2018”
7. Prowadzenie strony internetowej STU www.tu.edu.pl;
8. Członkostwo w Federacji Partnerstwo na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci PREMD (praca Moniki Ebert w zarządzie):
9. Prowadzenie konsultacji wspierających dla osób dotkniętych przemocą domową przez specjalistkę ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz organizowanie dla nich pomocy prawnej, psychologicznej, terapeutycznej, itp., a w razie potrzeby także dla dzieci ofiar przemocy. Opieka w oparciu o model tutoringu (monitorowanie zmiany, towarzyszenie w załatwianiu trudnych spraw życiowych, w sądach, na policji, w prokuraturze, etc.) – praca wolontariacka Agnieszki Gutkowskiej;
10. Udział w gminnym zespole interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie gminy Prażmów i w grupach roboczych tego zespołu (6 grup) oraz w grupach roboczych zwoływanych przez gminny interdyscyplinarny zespoł ds. ppwr w Piasecznie – 1 grupa (w sumie osób pod stałą opieką 11). Praca w gminnym zespole interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie gminy Prażmów ma na celu lepsze rozpoznanie sytuacji ofiar przemocy i wypracowania modelu pomocy w ramach współpracy interdyscyplinarnej z psychologami i pedagogami szkolnymi, policjantami, pracownikami socjalnymi, asystentami rodziny oraz innymi specjalistami z terenu gminy i/lub powiatu – praca wolontariacka Agnieszki Gutkowskiej.
11. Interdyscyplinarne wsparcie dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym ze środowisk zmarginalizowanych, poprzez:

a/ finansowanie przez Stowarzyszenie udziału dzieci w popołudniowych zajęciach w DOMKU NA SARENKI oraz w półkoloniach letnich i zimowych organizowanych przez STU,

b/ współpracę z pedagogami, psychologami, wychowawcami ze szkół, do których dzieci te chodzą oraz z kuratorami, policją i gminnym ośrodkiem pomocy społecznej,

c/ współpracę (w miarę możliwości) z rodzicami i monitorowanie sytuacji w domu,

d/ codzienny monitoring sytuacji dzieci, ich funkcjonowania w szkole, w harcerstwie, w Domku na Sarenki (praca systemem tutorskim) – koordynacja i praca wolontariacka – Agnieszka Gutkowska
12. Wspieranie idei wolontariatu poprzez zorganizowanie (prowadzenie) przez grupę wolontariuszy (seniorek i harcerzy) bezpłatnych korepetycji dla uczniów podstawówek i gimnazjów z Zalesia Górnego i okolic; koordynacja wolontariuszy harcerzy i z Katolickiej Szkoły pod Żaglami, którzy przychodzą do Domku na Sarenki systematycznie przez cały tydzień i pomagają dzieciom w odrabianiu lekcji, organizują dla nich gry i zabawy, itd.
13. Wolontariat związany z projektem „Seniorzy z inicjatywą 2”w Domku na Sarenki (pomoc dzieciom w nauce i odrabianiu lekcji) – koordynacja Julita Gopsz-Stasiak i Agnieszka Gutkowska
14. Koordynacja aktywności Klubu, Domku na Sarenki oraz monitoring i organizacja utrzymania Domku i posesji w należytym stanie – w wolontariacie Agnieszka Gutkowska.
Działalność statutowa odpłatna pożytku publicznego:
15. Prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego pod nazwą: Małe Przedszkole w Mysiadle, przy ul. Osiedlowej 4 w Mysiadle – koordynacja Aleksandra Kozicka-Puch;
16. Prowadzenie zajęć popołudniowych dla dzieci w domku przy ul. Sarenki 11, m. in: ceramika, j. angielski, sztuka zapamiętywania „Best Brain”, oraz warsztatów kulinarnych i in. – koordynacja Agnieszka Gutkowska.
17. Zorganizowanie i prowadzenie w styczniu 2018 (w okresie ferii zimowych) zajęć dla dzieci i młodzieży – koordynacja Agnieszka Gutkowska.;
18. Zorganizowanie i prowadzenie w sierpniu 2018 r. wakacyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży z Zalesia Górnego i okolic – koordynacja Agnieszka Gutkowska.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2017 R.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
STOWARZYSZENIA RODZICÓW „TU” (STU) za rok 2017
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
STU prowadziło wyłącznie odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Nie prowadziło działalności gospodarczej.
Działalność statutowa nieodpłatna pożytku publicznego:
1. Prowadzenie publicznego punktu przedszkolnego o nazwie Małe Przedszkole „TU” w Gabryelinie, przy ul. Dębowej 18 – koordynacja: do 30 czerwca Anna Magierowska, od 1 lipca Aleksandra Kozicka-Puch;
2. Prowadzenie przedszkola publicznego o nazwie Małe Przedszkole „TU” w Ustanowie, przy ul. Głogowej 6 w Ustanowie – koordynacja: do 30 czerwca Anna Magierowska, od 1 lipca Aleksandra Kozicka-Puch;
3. Prowadzenie od 11 stycznia do 30 grudnia 2017 roku w Zalesiu Górnym, w Domku na Sarenki przy ul. Sarenki 11, Klubu Profilaktyki Środowiskowej „Sarenka”, dofinansowanego ze środków gminy Piaseczno, dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy – koordynacja merytoryczna Klubu (m.in. zajęć w nim prowadzonych) oraz pozostałych aktywności mających miejsce w Domku na Sarenki w wolontariacie Agnieszka Gutkowska, wsparcie wolontariackie w koordynacji – Anna Magierowska i Magdalena Kaźmierczak-Ciompa;
4. Utrzymywanie budynku przy ul. Sarenki 11 w Zalesiu Górnym (tzw. Domku na Sarenki) w celu realizacji w nim zadań statutowych, nieodpłatne użyczanie Domku na różne cele, np.:
a. spotkań DKF –u dla młodzieży,
b. biwaków dla zuchów i harcerzy z Warszawy i okolic,
c. zajęć edukacyjnych i integracyjnych organizowanych przez rodziny, których dzieci objęte są edukacją domową;
d. zajęć Uniwersytetu Każdego Wieku;
e. spotkań harcerzy z zalesiańskiego szczepu Watra na rady drużyn, szczepu, zbiórki zastępów, spotkania przedobozowe z rodzicami;
f. spotkania pań seniorek z projektów „Seniorzy z inicjatywą 2”;
g. wolontariackie konsultacje Agnieszki Gutkowskiej (specjalistki ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie) dla osób dotkniętych przemocą domową.

5. Pozyskiwanie środków z 1 proc. podatku dochodowego na działalność statutową (gł. utrzymanie Domku na Sarenki ), w tym projekty realizowane wspólnie z KS Hubertus, Komitetem Rodzicielskim przy Szkole Podstawowej w Chylicach, Katolicką Szkołą pod Żaglami i Kołem Pszczelarzy w Piasecznie;
6. Współorganizacja lub wspieranie inicjatyw lokalnych kulturalnych i społecznych:
a. Jarmarku Hubertowskiego;
b. Festiwalu „Sztukatorzy 2017”
7. Prowadzenie strony internetowej STU www.tu.edu.pl;
8. Członkostwo w Federacji Partnerstwo na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci PREMD (praca Moniki Ebert w zarządzie):
9. Prowadzenie konsultacji wspierających dla osób dotkniętych przemocą domową przez specjalistkę ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz organizowanie dla nich pomocy prawnej, psychologicznej, terapeutycznej, itp., a w razie potrzeby także dla dzieci ofiar przemocy. Opieka w oparciu o model tutoringu (monitorowanie zmiany, towarzyszenie w załatwianiu trudnych spraw życiowych, w sądach, na policji, w prokuraturze, etc.) – praca wolontariacka Agnieszki Gutkowskiej;
10. Udział w gminnym zespole interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie gminy Prażmów i w grupach roboczych tego zespołu (6 grup) oraz w grupach roboczych zwoływanych przez gminny interdyscyplinarny zespoł ds. ppwr w Piasecznie – 1 grupa (w sumie osób pod stałą opieką 11). Praca w gminnym zespole interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie gminy Prażmów ma na celu lepsze rozpoznanie sytuacji ofiar przemocy i wypracowania modelu pomocy w ramach współpracy interdyscyplinarnej z psychologami i pedagogami szkolnymi, policjantami, pracownikami socjalnymi, asystentami rodziny oraz innymi specjalistami z terenu gminy i/lub powiatu – praca wolontariacka Agnieszki Gutkowskiej.
11. Interdyscyplinarne wsparcie dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym ze środowisk zmarginalizowanych, poprzez: a/dofinansowanie przez Stowarzyszenie ich pobytu na obozach harcerskich w lecie 2017, b/znalezienie sponsorów, którzy sfinansowali (naszemu podopiecznemu PZ) zimowy wędrowny obóz harcerski w Bieszczadach podczas ferii 2017 roku, biwaki harcerskie oraz wycieczki szkolne (do kina, teatru, itp.), c/ finansowanie przez Stowarzyszenie udziału dzieci w popołudniowych zajęciach w DOMKU NA SARENKI oraz w półkoloniach letnich i zimowych organizowanych przez STU, d/ współpracę z pedagogami, psychologami, wychowawcami ze szkół, do których dzieci te chodzą oraz z kuratorami, policją i gminnym ośrodkiem pomocy społecznej, e/ współpracę (w miarę możliwości) z rodzicami i monitorowanie sytuacji w domu, f/ codzienny monitoring sytuacji dzieci, ich funkcjonowania w szkole, w harcerstwie, w Domku na Sarenki (praca systemem tutorskim) – koordynacja i praca wolontariacka – Agnieszka Gutkowska
12. Zorganizowanie (prowadzenie)przez grupę wolontariuszy (seniorek i harcerzy) bezpłatnych korepetycji dla uczniów podstawówek i gimnazjów z Zalesia Górnego i okolic; 12.a. koordynacja wolontariuszy harcerzy i z Katolickiej Szkoły pod Żaglami, którzy przychodzą do Domku na Sarenki systematycznie przez cały tydzień i pomagają dzieciom w odrabianiu lekcji, organizują dla nich gry i zabawy, itd.
13. Pozyskanie do współpracy przedstawicielki wolontariatu pracowniczego Citibanku, co zaowocowało wspólnym zorganizowaniem w czerwcu 2017 w Domku na Sarenki warsztatów ekologicznych dla dzieci z Zalesia Górnego i okolic. Koszty materiałów plastycznych i poczęstunku pokryte zostały ze środków Fundacji Kronnenberga
14. Wolontariat związany z projektem „Seniorzy z inicjatywą 2”w Domku na Sarenki (pomoc dzieciom w nauce i odrabianiu lekcji) – koordynacja Julita Gopsz-Stasiak i Agnieszka Gutkowska
15. Koordynacja aktywności Klubu, Domku na Sarenki oraz monitoring i organizacja utrzymanie Domku i posesji w należytym stanie – w wolontariacie Agnieszka Gutkowska przy wolontariackim wsparciu Magdy Kaźmierczak-Ciompy i Anny Magierowskiej.
Działalność statutowa odpłatna pożytku publicznego:
15. Prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego pod nazwą: Małe Przedszkole w Mysiadle, przy ul. Osiedlowej 4 w Mysiadle – koordynacja Anna Magierowska do 30 czerwca a od 1 lipca Aleksandra Kozicka-Puch;
16. Prowadzenie zajęć popołudniowych dla dzieci w domku przy ul. Sarenki 11, m. in: ceramika, j. angielski, sztuka zapamiętywania „Best Brain”, oraz warsztatów kulinarnych i in. – koordynacja Agnieszka Gutkowska.
17. Zorganizowanie i prowadzenie w lutym 2017 (w okresie ferii zimowych) zajęć dla dzieci i młodzieży – koordynacja Agnieszka Gutkowska.;
18. Zorganizowanie i prowadzenie w sierpniu 2017 r. półkolonii dla dzieci z Zalesia Górnego i okolic – koordynacja Agnieszka Gutkowska.

sprawozdanie_finansowe TU_2016

sprawozdanie merytoryczne_za_2016

sprawozdanie_finansowe TU_2015

sprawozdanie finansowe_TU_2014

sprawozdanie merytoryczne_TU_2014

Sprawozdanie finansowe_TU_2013

sprawozdanie merytoryczne_TU_2013

W roku 2014 dzięki Państwa hojności  udało nam się zebrać  24 234  złote. Z tej kwoty:

15 998 zł zebraliśmy na współfinansowanie czarteru Pogorii, która była przez 4 tygodnie „pływającym domem”  Katolickiej Szkoły Pod Żaglami.

300 zł przekazaliśmy na ufundowanie 2 i 3 nagrody dla dzieci na
Festiwalu Poezji Śpiewanej Sztukatorzy.

Dla Klubu Sportowego Hubertus zakupiliśmy lotki za 270 zł.

6000 zł przekazaliśmy na prowadzenie świetlicy na Sarenki 11.

Za przekazane wpłaty serdecznie dziękujemy! Wierzymy, że rok 2016 będzie równie owocny!

Wcześniej zebrane fundusze te umożliwiły m.in.:

 • prowadzenie świetlicy środowiskowej przy ul. Sarenki 11 w roku 2012, 2013 i 2014
 • projekcje filmowe DKF-u
 • pokazy filmów kina niemego z akompaniamentem zawodowego tapera
 • zakup nagród w konkursach: „Sztukatorzy” i wiedzy o Prymasie
 • zakup ławek i materiałów na zajęcia zalesiańskiego klubu kultury

Szczegółowe informacje dotyczące naszych wydatków zbieranych w ramach porozumienia ze Stowarzyszeniem Kozodawki Sad znajdziesz  TUTAJ

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2021 ROK: