zdjęcie z pemierem Tuskiem_PDTSpotkanie 3 kwietnia 2012r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustawy emerytalnej „67”. Przedstawiciele organizacji pozarządowych wskazali na konieczność natychmiastowych działań prorodzinnych jako najlepszej drogi wyjścia z zapaści demograficznej.

◊◊◊

W 2007 roku Stowarzyszenie Rodziców TU włączyło się szeroką debatę społeczną na rzecz wczesnej edukacji, szczególnie w działania służące wypracowaniu nowych przepisów dla małych przedszkoli. Sposób wdrażania przez MEN pierwszych konkursów grantowych na zakładanie alternatywnych form edukacji przedszkolnej budził nasze obawy. Istniało poważne niebezpieczeństwo, że z powodu luk prawnych większość z 800 małych wiejskich ośrodków alternatywnej edukacji przedszkolnej, założonych ze środków unijnych, zostanie zamknięta przez powiatowe Sanepidy. 

 

Bezpłatne seminarium dla NGO_22.06_Piaseczno_12-16

W ramach projektu „Lokalne działania NGO na rzecz małych dzieci na Mazowszu” Federacja Partnerstwo na rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci ZAPRASZA MAZOWIECKIE NGO DO URZĘDU MIASTA I GMINY W PIASECZNIE w środę 22 czerwca 2016 roku w godz. 12:00- 16:00.

Organizatorzy zachęcają mazowieckie NGOsy do prowadzenia na swoich terenach diagnoz potrzeb małych dzieci i ich rodzin. Można uzyskać zwrot kosztów dojazdu do 50 zł.

 

Prosimy o zgłoszenia do 20 czerwca 2016 roku poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Szczegółowy program wydarzenia do pobrania tu.

O swoich sposobach na przeprowadzenie dobrego i skutecznego procesu partycypacyjnych diagnoz potrzeb opowiedzą doświadczone organizacje pozarządowe i instytucje, które takie diagnozy z sukcesem prowadzą w swoich społecznościach. Ponadto wszyscy uczestnicy sami poznają strukturę procesu diagnozy i krok po kroku będą mogli zaplanować, jak zacząć u siebie. W ramach naszego projektu będą mogli dostać wsparcie merytoryczne w tym zakresie.

 

Diagnoza społeczna to badanie społeczności lokalnej, które służy poznaniu jej potrzeb i oczekiwań. Celem diagnozy jest poznanie potrzeb, oczekiwań i problemów społecznych w odniesieniu do sprawy, którą się zajmujemy. Przeprowadzając diagnozę, sięgamy do wiedzy i doświadczeń ludzi tworzących daną społeczność, ekspertów, a także organizacji i instytucji związanych z daną społecznością. Pamiętamy o dotarciu do ważnych, ale często wykluczanych grup mieszkańców – takich, których głos często nie jest brany pod uwagę, chociażby młodzież czy seniorzy.

 

Dzięki diagnozie:

  • możemy planować działania w oparciu o wiedzę, a nie o wyobrażenia
  • dowiadujemy się więcej o tym, czego naprawdę potrzebują mieszkańcy, z którymi i dla których chcemy działać
  • możemy przewidzieć powodzenie naszego pomysłu na działania
  • możemy ulepszyć nasz plan działania, w zależności od tego czego się dowiemy
  • lepiej poznajemy tych, których pytamy o opinię

 

Na podstawie wyników diagnozy przedstawiciele organizacji pozarządowych opracowują raporty wraz z rekomendacjami dotyczącymi działań i programów, które powinny być wdrożone.

 

Więcej o ogólnopolskiej sieci Partnerstwa na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci www.premd.org.pl

 

Działanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Opinia STU na temat planowanych zmian w ustawie o systemie oświaty.

W kwietniu do konsultacji społecznych trafił rządowy projekt kolejnej już nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Główne propozycje, ważne z puntu widzenia osób prowadzących przedszkola czy punkty przedszkolne, to zamiany w zakresie udzielania i rozliczania dotacji. Zmiany te są spowodowane, jak argumentuje MEN w uzasadnieniu do nowelizacji, dużym poziomem ogólności obecnych przepisów, ich nieprecyzyjności i wątpliwościami interpretacyjnymi, co w konsekwencji skutkuje ich niejednolitym stosowaniem w skali kraju oraz powstawaniem sporów pomiędzy organami dotującymi, a jednostkami dotowanymi. Zobacz projekt ustawy o systemio oświaty. Zobacz:

Projekt ustawy o systemie oświaty_ 2016.04

Uzasadnienie do projektu ustawy o systemie oświaty_ 2016.04

Opinia STU do zmian UOSO 2016 03 31

opinia TU do nowelizacji Karty Nauczyciela

Prezes Stowarzyszenia Rodziców TU Monika Ebert przesłała do Ministerstwa Edukacji Narodowej opinię STU dotyczącą nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela z dnia 8 stycznia 2016 roku. Od roku 2008 roku opiniujemy wszystkie akty prawne podlegające konsultacjom społecznym przygotowywane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela jest pierwszym aktem prawny, jaki otrzymaliśmy do konsulatacji po ostatnich wyborach parlamentarnych z MEN-u.

Wcześniejsze opinie STU dotyczące nowelizacji prawa. 

Diagnoza potrzeb rodzin z małymi dziećmi w Gminie Piaseczno

„RAPORT z diagnozy potrzeb rodzin z małymi dziećmi od urodzenia do 10 roku życia w Mieście i Gminie Piaseczno” został zakończony. Zobacz RAPORT_Piaseczno_2015_2016

W imieniu Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego serdecznie dziękujemy za współpracę przy jego tworzeniu.

Jesteśmy przekonani, że uda się wprowadzić w życie wszystkie rekomendacje Raportu- zachęcamy do upowszechniania i umieszczania Raportu na stronach www.  Mamy nadzieję, że to doświadczenie sprawi, że prace przy wdrażaniu rekomendacji w Mieście i Gminie Piaseczno również będą prowadzone metodą partycypacyjną, w zespołach eksperckich.

Ankieta dla rodziców dzieci z gminy Piaseczno

W ramach przygotowywania diagnozy potrzeb rodzin z dziećmi na terenie gminy Piaseczno przygotowaliśmy dla Państw ankietę. Pracował nad nią zespół składający się z pracowników gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie, Centrum Kultury, nauczycieli przedszkoli i szkół oraz kilku organizacji pozarządowych.Koordynatorem działań był Instytut im. Komeńskiego z Warszawy.Jej celem jest lepsze określenie potrzeb dzieci i ich rodziców. Wypełnienie ankiety zajmie Wam nie więcej jak 20 minut, a dla władz gminy Piaseczno dane zebrane tą drogą od rodziców będą bezcenną wskazówką w przygotowywaniu lub udoskonalaniu oferty skierowanej do rodzin z dziećmi. Prosimy o wypełnienie ankiety.
Link znajdziesz tu: http://goo.gl/forms/zFFCOk6i5c

Diagnoza potrzeb rodzin z małymi dziećmi

W imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie serdecznie ZAPRASZAMY instytucje i organizacje działające na terenie i na rzecz Piaseczna do udziału w przygotowaniu diagnozy potrzeb rodzin z małymi dziećmi- pierwsze spotkanie odbędzie się w czwartek 1 października 2015 roku w godzinach 14.00-17.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5.

Planujemy przeprowadzenie partycypacyjnej diagnozy potrzeb rodzin z małymi dziećmi we współpracy władz samorządowych, instytucji, organizacji i mieszkańców. Wszystkie osoby i organizacje oraz instytucje zainteresowane wspieraniem rozwoju małych dzieci mogą zaangażować się w prace nad diagnozą. Efektem diagnozy będzie raport z rekomendacjami, który pomoże zaplanować nowe rozwiązania dla dzieci i rodziców odpowiadające na konkretne potrzeby.

JAK WŁĄCZYĆ SIĘ W PRACE NAD DIAGNOZĄ?
Należy skontaktować się z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piasecznie – Ewa Misztal e-mail: ewa.misztal@mgops.piaseczno.eu deklarując chęć włączenia się w prace zespołu.

Więcej informacji.

Działanie finansowane ze środków Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Wzmocnienie Federacji Partnerstwo na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci”- Fundacja Rozwoju Dzieci oraz Stowarzyszenie Rodziców TU należą do Federacji.

Serdecznie zapraszamy.

Złoty Krzyż Zasługi dla Moniki Ebert

w czwartek 25 czerwca Ewa Monika Ebert, prezes Stowarzyszenia Rodziców TU odebrała z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego zaszczytne wyróżnienie – Złoty Krzyż Zasługi. Odznaczenia państwowe zostały przyznane  13 rodzinom wielodzietnym i zastępczych w uznaniu wielkiej dobroci serca, mądrości i ofiarności włożonych w trud wychowania dzieci. O przyznanie medali dla 5 rodzin z Mazowsza wnioskował wojewoda Jacek Kozłowski. 

zobacz nagranie z uroczystości

Monika Ebert w krótkim przemówieniu  w imieniu osób odznaczonych podziękowała Parze Prezydenckiej za wyróżnienie oraz zapoczątkowanie w Polsce polityki rodzinnej. 

oto pełen tekst wystąpienia Moniki Ebert:

„Panie Prezydencie, Pani Prezydentowo, Szanowni Państwo.
W imieniu zgromadzonych tu rodzin pragnę podziękować za to zaszczytne wyróżnienie. To dla nas wielka radość, wzruszenie ale i zobowiązanie. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że jest w Polsce bardzo wiele rodzin, które z pewnością zasługują na nie bardziej, których dorobek i trud są nieporównanie większe, a niewidoczne dla otoczenia.
Przyjmujemy to wyróżnienie jako wyraz szacunku Państwa Polskiego do rodziców, którzy decydują się na wykonywanie większej pracy
i ponoszenie wyższych kosztów przez długie lata za cenę rezygnacji
z własnych potrzeb.
Przyjmujemy to wyróżnienie bo to oznacza, że praca, wartości, dorobek oraz unikalne kompetencje rodzin wielodzietnych są cenne dla Państwa.
Panie Prezydencie dziękujemy za zapoczątkowanie w Polsce rzeczywistej polityki prorodzinnej obejmującej wiele obszarów: opiekę nad dziećmi do lat 3, urlopy macierzyńskie, podatki, troskę o dzieci pozbawione opieki rodziców.
Ale szczególnie dziękujemy za zmianę sposobu postrzegania rodziny przez Państwo, z OCENIANIA na DOCENIANIE. Takie myślenie leży u podstaw Karty Dużej Rodziny i wyraz temu daje również to dzisiejsze spotkanie.
Liczymy na to, że dobry przykład, który idzie z góry zaszczepia umiejętność szerokiego, strategicznego myślenia i działania taktowanego jako służba publiczna. Szczególnie życzymy tej umiejętności decydentom na terenach o wysokim potencjale demograficznym, gdzie wprowadzenie mądrej i dalekowzrocznej polityki rodzinnej jest naturalnym priorytetem.
Na koniec pozwólcie, że zwrócę się do obecnych tu rodzin, w tym mojej rodziny – dziękuję, że jesteśmy tu RAZEM. Dziękuję, że po prostu jesteśmy razem. To jest właśnie najważniejsza rola rodziny, razem dawać siłę i miłość kolejnym pokoleniom. Dzięki SILE MIŁOŚCI nasze dzieci i wnuki będą szczęśliwsze.”

 

nowoczesna przestrzeń edu

BAMBINO_588x312_kon_wiosna_glStowarzyszenie Rodziców TU, Rzecznik Praw Dziecka i Stowarzyszenie Rodzice w Edukacji patronują cyklowi ogólnopolskich konferencji poświęconych nowoczesnym sposobom tworzenia przestrzeni edukacyjnej dla dzieci w szkole podstawowej. Więcej na www.mojebambino.pl.

strategia oświatowa

Bierzemy udział w tworzeniu strategii oświatowej dla gminy Piaseczno.  Prace rozpoczęły się 20.01.14 spotkaniem warsztatowym w Sulejówku na temat zarządzania strategicznego. Uczestniczyli: burmistrz Zdzisław Lis, Daniel Putkiewicz, jeden radny – Łukasz Kamiński, czytaj więcej Czytaj dalej