Model małego przedszkola

Historia, etapy rozwoju i koncepcja Rodzinnego Przedszkola Społecznego, które działało pod skrzydłami Stowarzyszenia TU w latach  2001 – 2010 roku, a wcześniej alternatywnej formy wychowania przedszkolnego – Rodzinnego Klubiku Miłośników Lasu (1996 – 2000), posłużyły do stworzenia modelu małego przedszkola. Doświadczenia te zostały wykorzystane w realizowanych przez Stowarzyszenie Rodziców TU partnerskich projektach unijnych: Mazowieckie Małe Przedszkola i Nasze Mazowieckie Małe Przedszkola. Według własnego modelu małego przedszkola zakładaliśmy kolejne placówki przedszkolne: Małe Przedszkole w Jeziórku, Gabryelinie, Mysiadle, Kochanówce, Karolewie, Jeziorze… W sumie ponad 40. Oto cechy tego modelu:

 

Przedszkole blisko domu

Zależy nam, aby w naszych Małych Przedszkolach dzieci czuły się bezpiecznie. Przedszkole, dzięki kameralnej i ciepłej atmosferze, jest „przedłużeniem domu rodzinnego”, znajduje w pobliżu miejsca zamieszkania dzieci, a rodzice są nie tylko mile widzianymi gośćmi, ale mają duży wpływ na działalność placówki.

 

Mądra edukacja

Podstawą edukacji jest rozwój. Każde dziecko jest inne, rozwija się w innym tempie, ma inne potrzeby i talenty. Małe Przedszkola pracują metodą projektów badawczych, które obejmują cztery podstawowe elementy rozwoju i uczenia się dzieci: wiedzę, umiejętności, dyspozycje i uczucia. Rola nauczyciela polega na poznaniu dzieci, zaprzyjaźnieniu się z nimi, inspirowaniu ich aktywności twórczej, wspomaganiu rozwoju, pomaganiu w pokonywaniu barier i deficytów. Nauczyciele stale doskonalą swój warsztat pracy, realizują ścieżki rozwoju zawodowego.

 

Jak w rodzinie

Dzięki grupie zróżnicowanej wiekowo, dzieci przebywają w środowisku zbliżonym do naturalnego. Mniejsze przedszkola obejmują jedną grupą wszystkie dzieci. Jeśli jest więcej grup, zalecamy podział na dzieci młodsze i starsze jedynie podczas niektórych zajęć edukacyjnych (język obcy, zajęcia konstrukcyjne). Natomiast zabawa i realizacja projektów badawczych odbywają się wspólnie. Dzieci zawsze powinny przebywać pod opieką dwóch osób dorosłych: nauczyciela wychowawcy i asystenta, którym może być również rodzic.

 

Dostępność

Małe Przedszkola działają początkowo przez 3 godziny dziennie i są dla rodziców bezpłatne. Wydłużenie czasu pracy przedszkola wiąże się z wprowadzeniem czesnego. Dlatego wypracowaliśmy szereg rozwiązań, aby opłaty nie były barierą w dostępie do edukacji: zniżki dla rodzeństwa, możliwości odpracowania czesnego, dofinansowanie posiłków przez OPS, bezpłatne pakiety edukacyjne. Organizacja pozarządowa prowadząca Małe Przedszkole może pozyskiwać na ten cel środki z darowizn, grantów, działalności gospodarczej i in. Małe Przedszkola w Jeziórku i Gabryelinie obecnie są placówkami publicznymi, bezpłatnymi w zakresie 5 – godzinnego pobytu dziecka. Za każdą kolejna godzinę rodzice płaca 1 złotówkę.

 

W systemie oświaty

Małe Przedszkola działają w formie przedszkoli, punktów przedszkolnych lub zespołów wychowania przedszkolnego zarówno jako placówki publiczne i niepubliczne. Na mocy ustawy o systemie oświaty podlegają nadzorowi kuratoriów oświaty i otrzymują dotację z budżetów gminnych.

 

Duża rola rodziców

Małe Przedszkola powstają zazwyczaj z inicjatywy rodziców (czasem lokalnych środowisk, sołtysów, stowarzyszeń), którzy następnie je prowadzą lub aktywnie wspierają, działając w stowarzyszeniu i radzie rodziców. MP swoją formę i organizację dostosowują do potrzeb i możliwości rodzin zamieszkujących okolicę. Małe Przedszkole jest miejscem integracji rodziców, którzy korzystając z sali przedszkolnej, poza godzinami pracy placówki, mogą w niej organizować zajęcia dla starszych dzieci (świetlicowe, sportowe, projekty badawcze itp.) lub dla dorosłych (gimnastyka dla mam, klub dobrej książki).

 

Stopniowy rozwój

Praktyka pokazuje, że znaczna grupa rodziców dzięki możliwości umieszczenia dziecka w przedszkolu, rozpoczyna pracę zawodową i po kilku miesiącach wnioskuje o wydłużenie czasu działania placówki. W niektórych rejonach zainteresowanie przedszkolem jest tak duże, że konieczne jest tworzenie kolejnych grup (Sienno, Jeziory, Zalesie Górne).

Nastawienie na współpracę

Małe Przedszkola położone w pobliżu powinny utrzymywać ścisły kontakt i pomagać sobie. Współpraca wpływa na zmniejszenie kosztów wycieczek i imprez, ułatwia zatrudnienie kadry, organizację zajęć dodatkowych, opieki specjalistycznej i szkoleń personelu. Przedszkola mogą wspólnie zadbać o promocję i występować o granty. Nauczyciele mają możliwość utworzenia grupy wsparcia i wymiany doświadczeń. W niektórych rejonach, tak jak w Zalesiu Górnym, może z czasem, ukształtować się sieć punktów przedszkolnych z jednym centrum metodyczno-organizacyjnym.