Aktualności

UWAGA SARENKOWICZE I SARENKOWICZKI!

Klub Profilaktyki Środowiskowej (świetlica „Sarenka”) dostał od Gminy Piaseczno dofinansowanie na kolejny rok! Teraz z niecierpliwością czekamy, aż będzie można spotkać się stacjonarnie w Domku na Sarenki. Do zobaczenia!

UWAGA SARENKOWICZE I SARENKOWICZKI!

Klub Profilaktyki Środowiskowej (świetlica „Sarenka”) dostał od Gminy Piaseczno dofinansowanie na kolejny rok! Teraz z niecierpliwością czekamy, aż będzie można spotkać się stacjonarnie w Domku na Sarenki. Do zobaczenia!

SARENKOWE FERIE, SARENKOWY ROK

Z satysfakcją informujemy, że nasza „świetlica”, czyli Klub Profilaktyki Środowiskowej w Domku na Sarenki, dostała dofinansowanie ze środków Gminy Piaseczno. Wsparcie obejmuje 8,5 miesiąca – od 17 lutego do 30 grudnia (z przerwą wakacyjną).
 Gmina wsparła nas już po raz trzeci – w roku 2017 dostaliśmy 135 tys., w 2018 – 120 tys., a w bieżącym (po przerwie) – 100 tys. zł.!
☀☀ KPŚ „Sarenka” startuje 17 lutego. Serdecznie zapraszamy dzieci mieszkające na terenie Gminy Piaseczno –  pobyt i zajęcia w Klubie są dla nich BEZPŁATNE.
ZAPRASZAMY:
❄ w drugim tygodniu ferii w godz. 7.30 – 13.30,
❄- w dni szkolne, od 12.45 do 18.45.☀
UWAGA! W FERIE
– dla chętnych – dopłata za pobyt w Domku na Sarenki oraz za zajęcia dodatkowe i wycieczki po godz. 13.30  to 200 zł za TYDZIEŃ.
☀❄ W ferie Domek na Sarenki pracuje do 17.30.
☀❄ Informacje i zapisy 606 955 424.  Zapraszamy Agnieszka Gutkowska

REKRUTACJA 2019/2020

 

Harmonogram rekrutacji obowiązujący w Małym Przedszkolu Tu w Ustanowie oraz w Małym Przedszkolu w Gabryelinie.

 

UWAGA!!! Od września 2019 roku Małe Przedszkole w Gabryelinie będzie prowadzone przez organizację rodziców zwiazanych z Placówką „STOWARZYSZENIE MAŁY WIELKI CZŁOWIEK”. W sprawach organizacji nowego roku szkolego podajemy numery telefonów  698 378 000, 509 879 955

 

Harmonogram rekrutacji do Małego Przedszkola TU w Ustanowie, Głogowa 6 oraz Małego Przedszkola TU w Gabryelinie, Dębowa 18 na rok szkolny 2019/2020

 

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu (deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego składają rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do naszego przedszkola)

18.02.2019  –  22.02.2019

Przyjmowanie Wniosków  o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2019/20 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów


01.03.2019 – 22.03.2019,  w rekrutacji uzupełniającej : 24.04.2019 07.05.2019

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki

04.04.2019

w rekrutacji uzupełniającej : 10.05.2019

Złożenie przez rodziców deklaracji potwierdzającej wolę wyboru placówki i podpisanie umowy o świadczenie usług przez Małe Przedszkole TU w Ustanowie : 05.04.2019 – 12.04.2019

w rekrutacji uzupełniającej : 13.05.2019 -17.05.2019

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych : 17.04.2019

w rekrutacji uzupełniającej :  22.05.2019

 

Postępowanie odwoławcze wg ustawowych terminowych

 

Kryteria naboru  dzieci do  Małego Przedszkola Tu w Ustanowie na rok  szkolny 2019/2020 oraz sposoby ich dokumentowania

 

 1. KRYTERIA NABORU

 

 1. W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci, które potrzebują szczególnego wsparcia wg kryteriów określonych w ustawie Prawo Oświatowe. Kryteria są brane pod uwagę łącznie i mają jednakową wartość – 30  punktów każde:
 • wielodzietność rodziny dziecka (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci);
 • niepełnosprawność dziecka;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka;
 • niepełnosprawność obojga rodziców dziecka;
 • niepełnosprawność rodzeństwa dziecka;
 • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie (wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu,  osobę rozwiedzioną chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z  jego rodzicem);
 • objęcie dziecka pieczą zastępczą.

 

 1. Na pozostałe miejsca, w kolejnych etapach rekrutacji, kandydaci będą przyjmowani zgodnie z kryteriami określonymi przez organ prowadzący. Kryteria są brane pod uwagę łącznie i mają ustaloną wartość punktową, odrębnie dla każdego z nich:

 

Nazwa kryterium Liczba punktów
Dziecko, którego rodzice/rodzic rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie

5p – 1 rodzic

10p – oboje rodzice

Dziecko, którego oboje rodzice albo rodzic, pracują  lub uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą 5p – 1 rodzic

10p – oboje rodzice

Dziecko lub rodzina objęte są opieką kuratora lub asystenta rodziny 10 punktów
Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu 45  punktów
Dziecko, którego osoba z najbliższej rodziny (rodzic, babcia lub dziadek) jest zatrudniona w firmie Stowarzyszenie Rodziców TU

50  punktów

 

 1. W przypadku osiągnięcia przez kandydatów jednakowej liczby punktów wprowadza się dodatkowe kryterium tj. parytet płci, gdzie pierwszeństwo przyjęcia ma dziecko płci będącej w mniejszości.

 

 1. W przypadku gdy powyższe kryterium nie przyniesie ostatecznego wyniku komisja rekrutacyjna wprowadzi kolejne kryteria spośród wymienionych:
 • w przeszłości rodzeństwo kandydata było wychowankiem przedszkola
 • odległość przedszkola od miejsca zamieszkania

 

 1. SPOSÓB DOKUMENTOWANIA SPEŁNIANIA KRYTERIÓW

 

 1. Dokumenty poświadczające spełnianie kryteriów powinny być składane w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę

 

 1. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składnie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści :  „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

 1. Rodzic może skorzystać z formularzy dokumentów, które dostępne są w przedszkolu, oraz na stronie internetowej przedszkola

 

4.Dokumenty potwierdzające  spełnianie kryteriów:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 • orzeczenie o potrzebnie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na  niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 127,poz. 721 z późn. zm.);
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu rodzica;
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866);
 • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 • deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu rodzeństwa

Dane osobowe dziecka, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym  dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu, a w przypadku dziecka, które nie dostało się do placówki Przedszkolu przez okres 1 roku, chyba że wniesiona została skarga do Sądu administracyjnego, wówczas do zakończenia owego procesu.

UWAGA! UWAGA! Ferie w Domku na Sarenki!

Stowarzyszenie Rodziców „TU” zaprasza na FERIE

    w Domku na Sarenki 11 w Zalesiu Górnym.

15 – 26 stycznia 2018 roku; zapisy na tydzień, dwa tygodnie lub pojedyncze dni.

Koszt: za tydzień (poniedziałek – piątek, w godz. 8-17), to

250 – 300 zł., z jedzeniem.

UWAGA! Zniżki dla rodzin 3+ i osób w trudnej sytuacji finansowej.  

 

NASZA OFERTA:

– min. jedna wyjazdowa wycieczka tygodniowo (np. do Łazienek lub Królikarni lub Pałacu w Wilanowie na zwiedzanie i warsztaty)

– warsztaty integracyjne, ceramiczne, malarskie, traperskie, itp.

– wyprawa do kina

– woda, soki, owoce, kanapki. UWAGA! Codziennie na warsztatach kulinarnych dzieci razem z wychowawczyniami przygotowują ciepłe danie (zupę, naleśniki, racuchy, itp.)

– rodzinna atmosfera

– kadra z uprawnieniami wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży

Do dyspozycji dzieci jest duży ogród z placem zabaw, rowery, hulajnogi, piłki, sanki oraz wygodny 90-metrowy DOMEK, gry planszowe, zabawki, kredki, farby, itp..

INFORMACJE I ZAPISY: 606 955 424

Serdecznie zapraszam w imieniu STOWARZYSZENIA 

Agnieszka Gutkowska, koordynatorka Domku na Sarenki 

Półkolonie letnie w Domku na Sarenki

Stowarzyszenie Rodziców „TU” zaprasza dzieci (6 -13 lat) na półkolonie w Domku na Sarenki 11, tam gdzie w ciągu roku szkolnego działa Klub Profilaktyki Środowiskowej (dofinansowany przez gminę Piaseczno, nazywany świetlicą).

Półkolonie ruszają 31 lipca (poniedziałek) a kończą się 30 sierpnia (środa). Można się zapisać na tydzień, dwa, trzy lub na kilka dni. Uwaga! Nie trzeba mieszkać w gminie Piaseczno.

OPIEKA od 7.30 do 16.30.

Do DYSPOZYCJI: 90 metrowy dobrze wyposażony domek (drabinki, huśtawki, zabawki, książki, gry planszowe, materiały plastyczne), z zapleczem kuchennym oraz duży ogród (piaskownica, huśtawki, drabinki, zjeżdżalnia, rowery, hulajnogi, basen ogrodowy).

Półkolonie są zgłoszone do Kuratorium (czekamy na rejestrację), kadra jest po stosownych kursach.

W PROGRAMIE:

– warsztaty integracyjne, traperskie, malarskie, bębniarskie, ceramiczne, kulinarne,

– wyprawy do kina, na basen, do lasu, na Hubertusa,

– jedna długa wycieczka w każdym tygodniu. 2 sierpnia jedziemy do Muzeum Wsi Radomskiej (warsztaty „Sprawności pradziadków + zwiedzanie), a 11 sierpnia do  Muzeum WARSZAWY (spacer z przewodnikiem „Legendy warszawskie”) potem Nowe Miasto i park fontann.

KOSZT: 250 zł tygodniowo (za 13 zł/ za godz. można wydłużyć czas pobytu dziecka do 18.30).

JEDZENIE: zapewniamy owoce, wodę, soki, jogurty, serki, kanapki; w czasie zajęć kulinarnych wspólnie (poza dniami wycieczek) przygotowujemy naleśniki, racuchy, pasty, sałatki, sezonowe zupy. Dzieci przynoszą ze sobą drugie śniadanie.

UWAGA! Zniżki dla rodzin 3+ oraz rodziców w trudnej sytuacji życiowej.

ZAPISY:  606 955 424. Serdecznie zapraszam Agnieszka Gutkowska

Rekrutacja do publicznego punktu przedszkolnego Małe Przedszkole TU w Gabryelinie rozpoczęta!

Uprzejmie informujemy, że są ostatnie wolne miejsca do Małego Przedszkola TU w Gabryelinie.

Dnia 29 maja ruszyła rekrutacja uzupełniająca. Zapraszamy dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat.

Wnioski zapisu można składać u nauczyciela do dnia 20 czerwca br. roku. Poniżej zamieszczamy

szczegółowy harmonogram rekrutacji uzupełniającej:

 

 

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej wychowanków do  Publicznego  Punktu Przedszkolnego

Małe Przedszkole TU w Gabryelinie

 1. Dębowa 18, Gabryelin na rok szkolny 2017/2018

 

 

 

Data Etap rekrutacji
29.05.2017 – 20.06.2017 Przyjmowanie Wniosków  o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2017/18 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów

 

21.06.2017 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki
21.06.2017 –23.06.2017 Złożenie przez rodziców deklaracji potwierdzającej wolę wyboru placówki i podpisanie umowy o świadczenie usług przez Publiczny Punkt Przedszkolny Małe Przedszkole TU w Gabryelinie
26.06.2017 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
Od  26.06.2017 Postępowanie odwoławcze zgodne z  ustawowymi  terminami  tj.:

– w terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

– w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

 

Rekrutacja uzupełniająca do publicznego Małego Przedszkola TU w Ustanowie trwa!

Uprzejmie informujemy, że są jeszcze wolne miejsca w Małym Przedszkolu TU w Ustanowie.

Poniżej podajemy harmonogram rekrutacji uzupełniającej. Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat.

Termin składania wniosków upływa 20 czerwca br.

 

 

 

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej wychowanków do  Przedszkola Publicznego  

Małe Przedszkole TU w Ustanowie

 1. Głogowa 6, Ustanów na rok szkolny 2017/2018

 

 

 

Data Etap rekrutacji
29.05.2017 – 20.06.2017 Przyjmowanie Wniosków  o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2017/18 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów

 

21.06.2017 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki
21.06.2017 –23.06.2017 Złożenie przez rodziców deklaracji potwierdzającej wolę wyboru placówki i podpisanie umowy o świadczenie usług przez Małe Przedszkole TU w Ustanowie
26.06.2017 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
Od  26.06.2017 Postępowanie odwoławcze zgodne z  ustawowymi  terminami  tj.:

– w terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

– w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej